Power AutoMate

山海经 第十八卷 海内经

东海之内,北海之隅,有国名曰朝鲜、天毒,其人水居,偎人爱之。

Power AutoMate 2023-03-22 18:31:08 146

Power AutoMate

山海经 第十七卷 大荒北经

东北海之外,大荒之中,河水之间,附禺之山,帝颛顼与九嫔葬焉。爰有久、文贝、离俞、鸾鸟、皇鸟、大物、小物。有青鸟、琅鸟、玄鸟、黄鸟、虎、豹、熊、罴、黄蛇、视肉、璇瑰、瑶碧,皆出卫于山。丘方员三百里,丘南帝俊竹林在焉,大可为舟。竹南有赤泽水,名曰封渊。有三桑无枝。丘西有沈渊,颛顼所浴。

Power AutoMate 2023-03-22 18:31:04 134